Rokadens vedtekter

Vedtekter for Rokaden, vedtatt på ekstraordinært årsmøte 12.3.1986. Med endring av 5.2.1992, 1.2.2006, 25.1.2007, 3.2.2011, 4.2.2016 og 02.02.2017.

§2. Medlemskap.

Søknader om medlemskap behandles av styret. Klubben er i prinsippet åpen for alle som finner det naturlig å være medlemmer, og betaler den medlemsavgiften som er fastsatt av årsmøtet.

§3. Klubbmesterskap.

Klubbmesterskap arrangeres normalt hvert år. Bare medlemmer kan få tittelen klubbmester.

§4. Årsmøte.

årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og bør holdes innen utgangen av januar. Skriftlig innkalling skal være medlemmene i hende senest 14 dager før møtet. Sakliste og saksdokumenter bør gjøres tilgjengelig for medlemmene på forhånd. Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest en uke før møtet. For å ha stemmerett på årsmøtet, må en ha vært medlem i minst tre måneder. Har klubben 30 eller færre medlemmer, må minst en tredel av dem være møtt fram for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Har klubben over 30 medlemmer, er årsmøtet beslutningsdyktig når minst 10 av dem er møtt fram. Avstemninger skjer normalt ved navnopprop. Dersom et medlem forlanger det, skal det nyttes hemmelig votering. I tilfelle stemmelikhet foretas ny votering. Gir også denne stemmelikhet, er lederens stemme avgjørende i åpne voteringer. Har det vært nyttet hemmelig votering, avgjøres saken ved loddtrekning. Årsmøtet skal behandle melding og revidert regnskap for forrige kalenderår samt planer for inneværende år. Årsmøtet skal velge: styre, revisor, vararevisor, valgnemnd, samt eventuelt andre tillitspersoner. Valgene gjelder til neste årsmøte.

§5. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styrets flertall eller minst en tredel av medlemmene forlanger det. Det innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker det er innkalt for og foreta valg som kan bli en følge av møtets vedtak. Ekstraordinært årsmøte kan ikke heves før dets protokoll er godkjent.

§6. Styret.

Styret bør bestå av leder, sekretær, kasserer, materialforvalter og turneringsleder og ett varamedlem. Årsmøtet kan slå sammen to eller flere av funksjonene. Styret bør ikke ha færre enn tre medlemmer. Varamedlemmet innkalles til alle styremøter. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst tre stemmeberettigede være til stede. Lederen og minst halvparten av de øvrige styremedlemmene bør velges blant klubbens synshemmede medlemmer. Blant styrets medlemmer velger årsmøtet en person som skal overta ledervervet dersom lederen ikke lenger kan fungere i vervet.

§7. Medlemsmøte.

Medlemsmøter skal gjøres kjent minst en uke i forveien. Vedtak på medlemsmøter protokollføres og er retningsgivende for styret.

§8. Suspensjon.

Den som med overlegg forsøker å skade klubben vesentlig, kan av styret suspenderes som medlem. Suspensjonens varighet skal gå fram av vedtaket. Vedtaket kan ankes innen tre uker. Dersom styret opprettholder sitt vedtak, skal saken snarest mulig behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves to tredelers flertall av de stemmeberettigede frammøtte for å opprettholde styrets vedtak. Det nyttes hemmelig votering.

§9. Vedtektsendring.

Endringer av disse vedtekter kan bare vedtas av årsmøtet med minst to tredelers flertall av de avgitte stemmene.

§10. Oppløsning.

Dersom Rokaden skal oppløses, må dette vedtas på to ordinære årsmøter som følger etter hverandre, hver gang med minst tre firedelers flertall av de stemmeberettigede frammøtte. Blir klubben oppløst, skal dens midler og eiendeler forvaltes i samsvar med klubbens formål. Endelig vedtak om oppløsning skal inneholde bestemmelser om dette.