Rokadens fondsstatutter

Vedtekter for Rokadens sjakkfond, Vedtatt på rokadens årsmøte 5.2.1992, med endringer foretatt av Rokadens årsmøte 6.2.2020.

§1. Fondets formål er å øke sjakkaktiviteten blant synshemmede i Oslo-området.

§2. Fondets midler inngår som en del av Rokadens regnskap. Før fondets kapital har nådd kr 30.000, kan høyst halvparten av forrige års inntekter nyttes. Når kapitalen er større enn kr 30.000, kan inntektene fra det forrige kalenderåret nyttes fullt ut. I tillegg kan inntil 2000 kroner av kapitalen pr. år disponeres av fondsstyret i henhold til fondets formål.

§3. Synshemmede og sjakklubber for synshemmede kan etter søknad gis støtte fra fondet. Fondsstyret er beslutningsforum i slike saker.

§4. Fondets styre velges av årsmøtet i sjakklubben Rokaden. Det velges tre styremedlemmer og et varamedlem.

§5. Fondets vedtekter kan endres av Rokadens årsmøte med to tredelers flertall av de avgitte stemmene.